ชื่อเล่ม-หน้าที่

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2520

พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับพิมพ์ ๙๑ เล่ม

 คำนำ โดย มหามกุฏราชวิทยาลัย ปีพุทธศักราช ๒๕๒๗